Xenon-Terapie


Co je Xenon

Xenon nemá žádné vedlejší účinky na lidský organismus. Nezpůsobuje žádnou alergii, netočí se po něm hlava ani nezpůsobuje nevolnost. Žádným způsobem nekontaminuje lidské tělo. Naopak – má ochrannou funkci ve svém působení na mozek, játra a kardiovaskulární systém.

Xenon posiluje imunitní systém a orgány reprodukce. Je to jeden z nejsilnějších léků na této planetě. Má široké uplatnění v kardiologii, neurologii, psychiatrii a mnoha dalších oborech. Dá se skvěle využít při léčení alkoholové a drogové závislosti. Je to absolutně neškodný, a přitom velice efektivní prostředek s takřka universálním uplatněním v medicíně a terapii.

Xenon má jako vzácný plyn zcela unikátní fyzikální a chemické vlastnosti. Jeho používání otevírá zcela nové možnosti v medicínsko biologické praxi. Má nulovou toxicitu a současně se rozpouští v biologických roztocích a snadno prochází buněčnými membránami. Má schopnost jedinečným způsobem působit na fyziologické a buněčné procesy.

Xenon je plyn bez chuti, pachu a barvy. Je netoxický a nevyvolává během svého působení v organismu ani po něm žádné "chemické následky". Rychle z organismu vychází ven, a to především skrze plíce. Nepatří mezi návykové látky a nelze na něj získat závislost.


Jak Xenon funguje

Jak působí xenon na organismus?

Především – xenon velmi pozitivně ovlivňuje krevní oběh a optimalizuje velmi rychle veškeré procesy odehrávající se v kardiovaskulárním systému. Výrazně zlepší mikrocirkulaci krve v organismu. To umožňuje řešit pomocí xenonu velmi efektivně problémy krevního oběhu, odstraňovat následky mozkové mrtvice, srdečního infarktu a zlepšovat stav prakticky jakýchkoli orgánů skrze jejich lepší prokrvení. Tento plyn se velmi lehce rozpouští v lipidech, v kůře nadledvinek a v mozku.

Xenon dokáže blokovat překyselení organismu a snižovat aktivitu stresových hormonů. Jeho schopnost odstraňovat deprese a stresové syndromy nejrůznějšího původu je, jak se ukazuje, zcela mimořádná. Xenon odstraňuje poruchy adaptace v nejširším slova smyslu.

Xenoterapie je nesmírně efektivní metoda umožňující velmi rychlou obnovu psychického a fyzického zdraví. Xenon disponuje řadou vlastností, díky kterým dochází při jeho použití ke korekci mozkových dysfunkcí. Xenon odstraňuje úzkostné stavy, psychosomatické bolesti, zlepšuje náladu a normalizuje spánek – tedy činí ho kvalitnějším a odstraňuje nespavost.

Inhalace xenonu významně zvyšuje pracovní výkonnost. Člověk se po xenonové terapii cítí ještě dlouhou dobu jako "znovuzrozený". Cítí se euforicky a plný nových životních sil. Často vyřeší doslova hravě ve svém životě problém, který do té doby považoval za neřešitelný nebo za něco, nač jeho životní síly nestačí.

Mechanismus působení xenonu je velká záhada. Jde o to, že chemicky s tělem fakticky neinteraguje. Víme, že inertní plyny vytvářejí podmínky pro normalizaci obsahu plynů v arteriální krvi a pozitivně působí na transport kyslíku v organismu. Ovšem léčebný vliv xenonu na náš organismus je tak obrovský a mimořádný, že toto vysvětlení nám připadá jako neúplné. Ve hře musí být nutně ještě nějaké další faktory.

Doktor L. Johnston tvrdí, že jádro xenonu je významným zdrojem zvláštní energie, kterou náš organismus dokáže využít k léčebným účelům. Abychom tuto energii pochopili, musíme se otevřít novým interpretacím bytí. Dr. Johnston zjistil, že pomocí xenonu lze dokonce obnovit spojení mezi neurony při vážných poraněních míchy. Tvrdí, že působení xenonu lze vysvětlit pouze přítomností energie, která se uvolňuje z atomového jádra tohoto prvku do prostoru, přičemž naše vědomí tuto energii nasměrovává do vytvoření fyzické manifestace – tedy jejího hmotného projevu.

O jakou energii jde?

Pokud ji chceme pochopit, musíme se dostat do oblasti výzkumu, která daleko přesahuje hranice našich konvenčních a ustálených představ o vesmíru a existenci. Především – musíme připustit existenci universálního zdroje primární energie, kterým může být tzv. fyzikální vakuum. Dále musíme připustit, že jsme primárně energetické bytosti nebo struktury a naše základní energie a informace přímo určuje naši biochemickou a fyzickou stavbu. Dále pak, pokud do této oblasti výzkumu pronikáme, se stává zjevným, že naše vědomí, včetně našich myšlenek, postojů, emocí a systému přesvědčení moduluje stav naší základní energie, a tím přímo vytváří naši fyzickou realitu, včetně biologické reality našeho těla.

Je třeba si uvědomit, že současné výzkumy v oblasti fyziky i v oblasti lidského vědomí přinášejí sice zcela radikální myšlenky a objevy, ale tyto objevy se ve skutečnosti nacházejí v hlubokém souladu s prastarou spirituální zkušeností celého lidstva. Konečně i ve vědě dříve převládal názor, že prostor není "nic", ale že to je "něco". Toto "něco" bylo nazýváno éter a chápáno jako jakási základní energetická substance, prostupující vším, co se nachází ve vesmíru.

Dnes se ukazuje, že tato premisa byla správná. Základní energetické pole ovšem neprostupuje zdaleka jen naším trojrozměrným vesmírem, ale i všemi ostatními hustotami a dimenzemi bytí. Toto "fyzikální vakuum" je prostředím, které samo generuje vesmíry a je zdrojem všech nám známých sil, jako je elektromagnetismus, gravitace, jaderná energie i zdrojem hmoty a fyzické reality tak, jak ji známe. Tato primární energie je něco, skrze co se projevují anti-entropické tvořivé síly universa – včetně našeho individuálního a kolektivního vědomí.

Pochopení této energie a mechanismu jejího působení má kromě neuvěřitelného využití v léčebné praxi také mimořádně hluboký kosmologický a spirituální význam.


Vzácné plyny

Koncept "éteru" byl součástí vědeckého uvažování po převážnou část našich dějin – až na konci 19. století se objevily jiné teorie. Ty ovšem dodnes nejsou schopny vysvětlit některé z nejdůležitějších fyzických fenoménů a především nedokážou poskytnout vše zahrnující a jednotící teoretický rámec.

Teorie éteru je schopna vysvětlit naproti tomu všechny fenomény bytí a spojit veškeré jednotlivé části v celek. Ukazuje se, že éterická energie je transformována do více přístupné a více použitelné třídimenzionální energie skrze tzv. primární body. Jeden ze zdrojů těchto primárních bodů jsou jádra vzácných plynů – helia, neonu, argonu, kryptonu a xenonu.

Konkrétně xenon je jeden z nejdůležitějších prvků pro vytvoření zdroje energie použitelné pro maximální zvýšení regenerativního potenciálu v tkáních našeho těla. Je to zdroj jakéhosi universálního paliva, které naše vědomí dokáže využít v náš prospěch. Energie, kterou generují "primární body", pochází ve skutečnosti z vyšších dimenzí bytí. Skrze inter-dimenzionální trychtýře a spády vstupuje tato energie skrze "primární body" do naší reality. Může se manifestovat jako cokoliv – záleží jen na aktivitě našeho vědomí, skrze které protéká obrazně řečeno jako skrze síť.

Člověk inhalující xenon automaticky nasměrovává energii uvolňující se z jader tohoto prvku do fyzické manifestace, která se projeví jako uzdravení a odstranění konkrétního neduhu nebo choroby. Může se tomu silně napomoci doprovodnou řízenou imaginací, ale funguje to i bez ní, protože sebeléčebné mechanismy v našem vědomí se spouštějí i zcela automaticky.

V periodické tabulce jsou vzácné plyny, mezi něž xenon patří, zcela jedinečnou skupinou prvků. Helium s molekulární hmotností 4 je nejlehčí a xenon s molekulární hmotností 131 je nejtěžší. Všechny jsou přítomny ve vzduchu, který dýcháme – a to od hojně se vyskytujícího argonu s hustotou 7600 částic v milionu až po vzácný xenon s hustotou 0,036 částic v milionu. Člověk průměrně vdechne za den až asi 82 litrů argonu, ale jen 0,39 ml (tisícin litru) xenonu. V porovnání s jinými prvky mají v sobě vzácné plyny navíc jistou energii, která je udržuje ve vyšším vibračním stavu.

To je jasně patrné na schopnosti těchto prvků udržet se v plynném stavu v rozporu s tím, co bychom v porovnání s jinými prvky očekávali. Je to dáno tím, že "primární body", které se nacházejí v jádrech těchto prvků produkují energii, která jim umožňuje zachovat si tak vysokou vibraci, že navzdry okolnostem nepřejdou do pevného skupenství. Skrze vzácné plyny lze tak odhalit "záměry konstruktéra vesmíru" – jejich zvláštní vlastnosti jsou v podstatě "řízeným zásahem do matrixu".

Bez působení vyšší energie, manifestujícího se v jádrech vzácných prvků, by patrně chod tohoto vesmíru nebyl možný. Náš vesmír je konstrukt kosmického vědomí a toto vědomí vždy najde způsob, jak vyhrát nad silami entropie a z krajně nepravděpodobného udělat profánní a běžné. Helium je bez ohledu na běžné fyzikální zákony těžké zmrazit bez ohledu na to, jak nízká teplota je použita. I kdybychom odstranili všechnu tepelnou energii, helium si "nepochopitelně" zachová vibrační energii dostatečnou na to, aby zabránila jeho přechodu do pevného skupenství.

Je třeba si uvědomit, že xenon a krypton mají molekulární hmotnost vyšší než železo, nikl, měď nebo zinek. A přesto existují jako plyny! Tyto prvky jsou na naší planetě doslova "návštěvníky z jiného vesmíru". Prvky s vyšší molekulární hmotností mají vždy tendenci stát se kapalinami nebo pevnými látkami. Ovšem s výjimkou vzácných plynů. Na ty jakoby naše fyzika neplatí. Můžeme si to představit tak, jako by jádra těchto prvků byla obalena velmi silným polem energie vyššího řádu.


Xenonoterapie

Během xenonoterapie využíváme toho, že je tato energie přitom částečně vyzařována i do okolního prostoru, a tím je k dispozici pro léčebné účely. Celým naším tělem prostupuje strukturované energetické pole, které obsahuje předlohy všech našich orgánů, tkání, kostí a buněk. Toto pole slouží také jako depozitář našeho vědomí.

Léčení zaměřené výhradně na fyzické tělo bývá často neefektivní. To je také základní omezení konvenční medicíny. Fyzické tělo je v neustálé vzájemné interakci s vyšší vibrační verzí těla, která funguje jako energeticko informační databanka a matrice. Tato matrice v sobě obsahuje jak vzorce správného fungování každého orgánu a celého těla, tak i pro nás zcela negativní energeticko informační komplexy v podobě zasutých autodestruktivních emocí, otisků nemocí a poranění atd..

Řada nemocí se stává chronickými právě kvůli tomu, že energetické pole duplikuje fyzický problém – nechá ho do sebe otisknout – a tento otisk pak může zpětně opět působit, a to i po dlouhou dobu, na fyzický organismus. Pole prostupující naším tělem má vlasní vysokou inteligenci a za vhodných okolností dokáže sebe sama vyčistit a také uzdravit naše hmotné tělo.

Xenonová terapie je způsob, jak umožnit našemu biopoli "udělat v sobě pořádek" a působit na tělo tak, aby z něj zmizely choroby a neduhy – a to i chronického rázu. Vědomí, které celý tento proces řídí, získává díky xenonu potřebnou "volnou energii" k realizaci svého záměru.

Primární energie vzácných plynů je ve své podstatě neutrální – jsme to my, ať už na úrovni svého vědomí nebo podvědomí, kdo ji řídí. Všechny naše myšlenky, postoje, emoce a způsoby vnímání jsou uloženy v našich energetických polích. Naše systémy přesvědčení jsou klíčové pro to, jakým způsobem vytváříme svoji realitu a v podstatě i svá těla. Energie uvolňující se z jádra xenonu dává našemu biopoli neuvěřitelnou sílu, kterou lze využít k uskutečnění podstatných změn v našem těle a životě. Tato síla se projeví v prvé řadě v těch oblastech těla, kde je energetický deficit.

Vzácné plyny produkují speciální surovinu, kterou lidské tělo absorbuje a tato dodatečná éterická energie umožňuje rychlejší přenos informace z nefyzické matrice těla do fyzické formy. Jelikož základním faktorem léčby je při xenonové terapii vědomí, je ideální napomoci uskutečnění celého procesu nějakou formou vizualizace – např. soustřeďování se na poškozenou část těla, nemocný orgán atd.

Při inhalaci xenonu člověk vstupuje spontánně do změněného stavu vědomí, ve kterém se práce s tělem uskutečňuje nesrovnatelně lépe, než v běžném stavu. Je třeba si uvědomit, že materiál, z něhož je složeno naše tělo, je něco jako amorfní průhledný gel, kterému dává podobu vědomí. Je to samozřejmě především ono relativně autonomní super- vědomí ukrývající se hluboko v tak zvaném podvědomí – v informačních polích prostupujících tělem a navíc i naší genealogickou linií i celou planetou Zemí.

Ovšem my máme i k tomuto "nezávislému" vědomí přístup. Právě ve stavu nesmírně hlubokého klidu, který je navozen inhalací xenonu, nalézáme k těmto vnitřním energeticko-informačním polím tak otevřený přístup, jako snad nikdy jindy. Z hlediska konvenční vědy je velkou záhadou, proč vlastně člověk inhalující xenon vstupuje do změněného stavu vědomí. Xenon totiž s tělem chemicky nereaguje. Ve světle výše popsaných skutečností se jeví jako nejpravděpodobnější, že naše vědomí reaguje přímo na navýšení éterické energie – toho, čemu se v józe říká prána.

Během xenonoterapie zažívají lidé stavy až nadpozemsky silné euforie, stavy, které lze pojmenovat jako "holotropní" – tedy stavy rozšířeného vědomí, kdy člověk náhle chápe pravdy a souvislosti, které si dříve neuvědomoval. A to vše bez jakýchkoli chemických změn v mozku, známých např. z užívání psychotropních chemických sloučenin. Je to jako by naše vědomí využilo vysoké koncentrace "prány" v mozku a biopoli k řešení svých problémů a zkoumání bytí.

V tomto stavu může být naše vědomí velmi dobře navigováno – pokud ho vedete k odstranění negativních přesvědčení, omezujících programů a kódů, velmi snadno se jich zbaví. Fyzickému uzdravení ani pozitivním změnám v našem životě pak už nic nestojí v cestě. V našem biopoli jsou smazány chybné vzorce a naše tělo začíná dobře fungovat. Klíčový pro tento proces je dostatečný přebytek éterické energie, který je k dispozici. Tato éterická energie je automaticky nasměrovávána během tohoto procesu vždy do nejvíce oslabených oblastí těla.


Xenonové inhalace


Úvodní xenonová inhalace:

20 - 25 minut
nižší koncentrace Xe
příspěvek na xenon 1 500 Kč / 60 €

Účel - aby si člověk vyzkoušel, jak bude snášet různé stupně koncentrace xenonu, jak bude snášet stav, kterým bude procházet, jak se bude cítit po celé 20ti minutové lekci.

Další xenonová inhalace:

20 - 25 minut
vyšší koncentrace Xe
příspěvek na xenon dle spotřeby 2 000 - 2 500 Kč / 80 - 100 €

Účel - nastává proces prohlubování propojení se s zdrojem světla, naplnění těla ozdravnou vibrací, nasměrování světla přímo do míst, která to nejvíce potřebují, prohloubení relaxačního stavu a stavu rozšířeného vědomí, kdy se více propojujeme s pravou podstatou sebe.


Výhody xenonové inhalace:

 • žádné vedlejší účinky
 • okamžitý vnímatelný účinek ihned po terapii
 • způsob je maximálně šetrný k našemu tělu i k životnímu prostředí – nevznikají žádné toxické látky, ani chemické reakce v těle
 • dosahuje výborných výsledků při léčbě těchto zdravotních omezení:
  • úzkost, záchvaty paniky, fóbie, závislosti, zmírňuje abstinenční příznaky
  • nálada člověka se výrazně zlepšuje a stabilizuje,
  • stabilizuje krevní oběh, zlepšuje funkci srdce, zvyšuje imunitu těla
  • přepracování, únava, včetně chronické únavy, stres, deprese
  • zmírňuje bolesti hlavy, ale i další druhy bolestí, poruchy spánku
  • zlepšuje paměť, oživuje mozkové buňky, zrychluje proces hojení ran

Před terapií se doporučuje nejíst žádné potraviny minimálně 2 hodiny a nepít minimálně půl hodiny.

Účinnost inhalací může trvat 24 hodin, ale i několik dní.

Myslí se tím bezprostřední účinek na stav našeho vědomí - tedy setrvání v rozšířeném stavu vědomí. Není tím myšlen účinek na zdravotní stav těla a stav psychiky a rozvoj energeticko-informačního systému nás bytostí. Ten je trvalý. Pokud si ho ovšem dokážeme udržet tím, že nebudeme porušovat ochranu našeho biopole používáním drog, alkoholu, cigaretami a dalšími látkami, které biopole porušují a otevírají vlivu destruktivních vibrací.

Bytost si pomocí inhalace vzpomene na svůj přirozený stav a cítí se více propojená se vším - s druhými bytostmi, s přírodou, s podstatou života. Bytost se vrací se stavu duality více do propojení se s bytím. Postupně. Po inhalaci doporučujeme využít ten stav vědomí, meditovat a být v klidu po dobu 24 hodin a prohlubovat dosažený stav vědomí.

Doporučujeme na terapii si přinést sluchátka na poslech meditace (jakákoliv), případně šátek na oči a mp3 s nahrávkou meditace připravenou přímo pro tuto terapii. (případně bude zapůjčeno)

Nesmí se používat při akutních psychických chorobách, akutní intoxikaci drogami, alkoholem.


Účinky xenonu

Obecná anestezie

je definována jako reverzibilní deprese CNS indukovaná léčivem, což vede k nedostatečné reakci těla na vnější stimuly.

V roce 1951 byl syntetizován halothan, který začal být používán v anestetické praxi mnoha zemí, vč. a v domácím prostředí. V přibližně stejné období byla získána methoxyfluran, ale z důvodu příliš vysokou rozpustnost v krvi a tkáních, vyvolávající pomalu, kontinuální eliminace PM a nefrotoxicita současné době má historickou hodnotu. Hepatotoxicity halotanu nucen pokračovat v hledání nových anestetika obsahující halogen, které se v 70. letech vedly k vytvoření tří léků: enfluranu, isofluran a sevofluran. Ta byla navzdory vysokým nákladům rozšířena kvůli nízké rozpustnosti v tkáních a příjemnému zápachu, dobré snášenlivosti a rychlé indukci. A konečně poslední z této skupiny léčiv - desfluranu byl zaveden do klinické praxe v roce 1993, desfluran má ještě nižší rozpustnost v tkáních než sevofluranu, a tím poskytuje vynikající kontrolu nad udržení anestezie. Ve srovnání s jinými anestetiky v této skupině má desfluran nejrychlejší cestu z anestezie.

Docela nedávno, již na konci 20. století, anestetická praxe zahrnovala nový plynový anestetikum - xenon. Tento inertní plyn je přírodní složkou frakce těžkého vzduchu (pro každý 1000 m3 vzduchu je 86 cm3 xenonu). Použití xenonu v medicíně až donedávna bylo omezeno na oblast klinické fyziologie. Radioaktivní izotopy 127Xe a 111Xe byly použity k diagnostice onemocnění dýchacích orgánů, krevního oběhu a průtoku orgánů. Narkotické vlastnosti xenonu byly předpovězeny (1941) a potvrzeny (1946) N.V. Lazarev. První použití xenonu na klinice pochází z roku 1951 (S. Cullen a E. Gross). V Rusku je používání xenonu a jeho dalšího studia jako prostředku pro anestezii spojeno s názvy L.A. Buachidze, V.P. Smolnikova (1962), později N.E. Burov. Monografie N.E. Burov (spolu s VN Potapov a G. Makejev) „Xenon v anesteziologie“ (klinické a experimentální studie), publikoval v roce 2000, je první na světě praxi anestezie.

Vliv na rytmus srdce - Srdeční arytmie se může vyskytnout u více než 60% pacientů v podmínkách inhalační anestézie a operace. Atrioventrikulární nodální rytmus je často pozorován u inhalačních anestetik téměř všichni, snad kromě xenonu. To je zvláště výrazné při anestezii s enfluranem a oxidem dusíku.

Vliv na dýchací systém - Všechny inhalační anestetika mají depresivní účinek na dýchání. Se zvyšující se dávkou se dýchání stává povrchní a časté, objem inspirace klesá a napětí oxidu uhličitého v krvi se zvětšuje. Avšak ne všechny anestetika zvyšují míru respirační frekvence. Takže izofluran pouze v přítomnosti oxidu dusnatého může vést ke zvýšení rychlosti dýchání. Xenon také snižuje dýchání. Když koncentrace dosáhne 70-80%, dýchání se sníží na 12-14 za minutu.

Vymazat špatné vzpomínky? Xenonem

Odborníci z americké Harvardovy univerzity se zaměřili na léčbu problémů s pamětí a posttraumatické stresové poruchy (PTSP), která postihuje lidi po negativních psychických či fyzických zážitcích.

„Zjistili jsme, že plyn xenon je schopný zredukovat vzpomínky na traumatické prožitky,“ vysvětlil Edward Meloni, který se výzkumu zúčastnil. Společně s kolegy zkoumal, zda je možné použít menší koncentraci xenonu ve chvíli, kdy dochází k rekonsolidaci vzpomínek, což je stav, v němž se vzpomínky reaktivují a stávají se méně odolnými vůči případné úpravě.

„Z předchozích výzkumů už víme, že pokaždé, když člověk vyvolá emotivní vzpomínku, mozek ji ‚přeuloží‘, jako by to byla vzpomínka nová. Na základě této znalosti jsme se rozhodli zjistit, jestli by bylo možné celý proces díky včasné aplikaci xenonu pozměnit,“ vysvětlil postup Meloni.

Výzkumníci se zaměřili na zkoumání PTSP u krys. Ty při pohybu v nebezpečné oblasti několikrát utrpěly zranění nohou, proto se později při chůzi na tom samém místě bály a našlapovaly opatrněji. Po užití xenonu ovšem krysy na svá traumata zapomněly a hýbaly se opět neohroženě.

„Na rozdíl od ostatních léků či drog je xenon schopný dostat se z mozku velmi rychle, proto bychom jej pravděpodobně mohli používat i u lidí. Xenon navíc lékaři běžně používají při léčbě jiných onemocnění,“ doplnil Meloni.


Dotazník

Pokud máte zájem o xenonoterapii, vyplňte dotazník zde.


Kontakt

Šárka Hanak, Praha
Tel: +420 720 945 825
E-mail: xenonoterapie@gmail.com